Algemene voorwaarden

I.                       Bedrijfsgegevens

Beeld- en Klankstudio Van Havere NV (hierna “Van Havere”)        
Hoevensebaan 99     
2950 Kapellen
België

03 664 75 68

info@vanhavere.be

BTW nummer: BE 0424.143.782

 

II.                      Toepassingsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Van Havere aan eindgebruikers, en dit op het grondgebied van België.

Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten.

Van Havere kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze Algemene Voorwaarden.

Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’. Dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

III.                     Bestellingen

Op aanvraag kan de koper een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. Elke bestelling houdt aanvaarding in van huidige Algemene Voorwaarden.

Van Havere behoudt zich evenwel het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zal Van Havere de reden daarvan meedelen.

Om een bestelling te valideren, kan Van Havere aanvullende informatie vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan Van Havere weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die Van Havere besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

Een bestelling dient steeds te worden bevestigd via het winkelmandje.

 

IV.                    Totstandkoming verkoop op afstand

De website met producten en hun omschrijving die op www.webshop.vanhavere.be & www.vanhavere.selexion.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat dus niet om een bestelling te plaatsen op onze website. Een verkoop op afstand komt pas tot stand op het moment dat de koper een bevestigingsmail ontvangt.

In geval van overmacht kan Van Havere haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

 

V.                     Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf de inbezitname van de goederen.

 

 

 

VI.                    Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn tenzij anders aangegeven, inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel, maar zonder verzendkosten.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In onze website, nieuwsbrieven, folders en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Van Havere houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

Voor een geldig tot stand gekomen verkoop op afstand geldt de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding en betaling van de bestelling. Van Havere garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestelling niet zullen aangerekend worden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Van Havere kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving was. In geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout, …) van een onjuiste prijs, die zonder twijfel ongeloofwaardig is, heeft de koper het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de koper niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, mag Van Havere ervan uitgaan dat hij van de aankoop afziet.

De eventuele (normale) verzendkosten zijn voor de koper en worden duidelijk aangegeven. Per productcategorie gelden andere leveringsvoorwaarden.

 

VII.                   Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro. Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in Euro. Indien in uw land een andere valuta dan Euro wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

De bestellingen worden steeds online betaald via de aangeboden betalingsmethoden, hetzij via bancontact/mistercash of d.m.v. een creditkaart.

 

VIII.                  Leveringstermijn en vervoer

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.

Van Havere is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering en behoudt zich het recht voor om deelleveringen te verrichten.

Een vertraagde levering van een deel van een bestelling geeft de klant niet het recht om andere leveringen te annuleren.  

 

IX.                    Herroepingsrecht voor consumenten

Volgens de klantenwetgeving verlenen wij het volledige recht op annulering als u binnen 30 dagen na ontvangst van uw online bestelling spijt heeft van uw aankoop

Als de geretourneerde goederen niet in dezelfde staat en hoeveelheid zijn als geleverd door Van Havere, wordt een bedrag dat gelijk is aan de verminderde waarde van het product in mindering gebracht op de te restitueren betaling.

Geopende artikelen in doos kunnen in aanmerking komen voor een volledige terugbetaling als de producten intact worden gelaten in hun originele verpakking, d.w.z. plastic zakken die de producten bevatten.

Terugbetalingen worden gedaan in de oorspronkelijke betaalmethode.

IX.1.    Voorwaarden

Een product wordt enkel en alleen voor retour aanvaard als het voldoet aan de retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

-         De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.

-         Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als de producten toch geïnstalleerd of in gebruik genomen worden, betekent dit dat de producten onvoorwaardelijk zijn aanvaard.

-         De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden.

-         De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).

-         Indien beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht is men verplicht de aangekochte goederen in de originele verpakking binnen de 14 dagen na mededeling van herroeping effectief terug te sturen.

IX.2.    Uitzonderingen

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de consument, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.

Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor BTW-plichtige zakelijke consumenten.

Het Europese herroepingsrecht geldt uitsluitend voor bestellingen geleverd in de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

IX.3.    Wijze van herroepen en terugsturen

De consument dient onderstaande stappen te volgen bij het herroepen en terugsturen van een product.

1.     Via het standaardformulier herroeping (of via e-mail) moet de consument melden dat hij het bestelde product wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst ervan.  

Daarbij moet steeds het consumentnummer, factuurnummer en de betrokken producten worden vermeld.         

Klik op deze link
[JBER1]  om het standaardformulier te downloaden.

2.     Het product wordt op eigen kosten en risico bezorgd op het volgende retouradres:

Beeld- en Klankstudio Van Havere NV (hierna “Van Havere”)        
Hoevensebaan 99     
2950 Kapellen
België

3.     Als de retourzending aankomt in onze winkel, gaan wij z.s.m. na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen jou van onze beslissing op de hoogte via mail. Indien het product voldoet aan de retourvoorwaarden zullen wij het volledige orderbedrag crediteren op jouw account.  

Enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om het product aan de consument te bezorgen – indien deze er waren – worden terugbetaald. De verzendingskosten om het product te retourneren zijn steeds voor rekening van de consument.    

4.     Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoet, blijft het eigendom en van de consument en dient deze het binnen de 2 weken terug af te halen.    

Indien gewenst kan Van Havere in dit geval het product, op kosten van de consument, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 2 weken nog steeds in het magazijn van Van Havere staat, zal de consument via mail op de hoogte worden gebracht dat het product vernietigd wordt.

 

X.                     Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de consument weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de consument, tot volledige betaling.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

 

XI.                    Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoe